Şirket haberleri

ŞİRKET HABERLERİ · AKENR – Şirket esas sözleşmesinin tadiline ilişkin Yönetim Kurulu

ŞİRKET HABERLERİ

·

AKENR

Şirket esas sözleşmesinin tadiline ilişkin Yönetim Kurulu kararının kamuya açıklanmasıdır.

·

ANSGR

Şirketin 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemi bağımsız denetimden geçmemiş branşlar bazında prim üretimi KAP'ta paylaşılmıştır.

·

DERAS

2019/34 sayılı Yönetim Kurulu kararınca şirket aktiflerinde bulunan yatırım amaçlı gayrimenkullerin satılmasına karar verilmiştir. Bu amaçla İstanbul ili Esenyurt ilçesinde bulunan mesken vasıflı gayrimenkul 254.000 TL değerle Cemile Akman 'a satılmıştır. Oluşan 54.000 TL gayrimenkul satış kârının nasıl değerlendirileceğine Yönetim Kurulu daha sonra karar verecektir.

·

DGKLB

Şirketi tarafından, Doğanlı Köyü 9.Km Düzce adresinde bulunan Kelebek markasının üretim tesislerine tasarım merkezi belgesi almak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yaptığı başvuru sonucunda, Teknoloji Bakanlığı'na bağlı Değerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafından Kelebek'e tasarım merkezi belgesi verilmesi uygun görülmüştür.

·

ETILR

Edirne Keşan şubesi olarak faaliyete geçmek üzere yeni bir franchise sözleşmesi imzalanmıştır.

·

ETYAT

Bedelli Sermaye Artırımı Fon Kullanım Raporu KAP'ta paylaşılmıştır

·

EUKYO

Bedelli Sermaye Artırımı Fon Kullanım Raporu KAP'ta paylaşılmıştır

·

EUYO

Bedelli Sermaye Artırımı Fon Kullanım Raporu KAP'ta paylaşılmıştır

·

HURGZ

Şirket Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmış olan Semih Metin tüm görevlerinden ayrılmıştır.

·

MGROS

2020 yılına ilişkin beklentileri KAP'ta paylaşılmıştır

·

ODAS

Sermaye artırımı sonucunda elde edilecek tahmini fonun tamamı mali borçların kapatılmasında kullanılacağı açıklandı. Mali borçlar olarak ifade edilen finansal tablolarda yer alan kısa vadeli borçlar ile uzun vadeli finansal borçların kısa vadeye düşen kısımlarının ana para ve faizleri, grup şirketlerinin portföyünde bulunan ve kısa vadede ödenmesi gereken borç senetleri ile grubun mali tablolarında yer alan ticari borçlardır. Şirket bu borçların maliyeti, vadesi ve ticari faaliyetlerine olan etkisine göre önceliklerine yapıp elde edilen fonu bu alanlarda kullanacağı belirtildi.

·

OZBAL

Fon kullanımına yönelik açıklamamanın doğru şablondan yapılmasına ilişkin güncelleme KAP'ta paylaşılmıştır

·

PAPIL

T.C. Ticaret Bakanlığı Esenboğa Gümrük Müdürlüğü'nün Şirket adına 09.07.2019 tarih ve 19060200ET000141 sayılı Ek Tahakkuk Kararı (490.227,90-TL) ile 10.07.2019 tarih ve 19060200CK001521 sayılı Ceza Kararı'na (1.470.683,70-TL) yapmış olduğumuz itirazların T.C. Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nce kabul edildiği ve ilgili ceza kararlarının (toplam 1.960.911,60-TL) kaldırılmasına dair verilen nihai karar Şirket'e tebliğ edilmiştir.

·

PGSUS

Basında yer alan haberlerden görüldüğü üzere; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 15 Ocak 2020 tarih ve E.1092 sayılı yazısında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda halen devam etmekte olan bakım faaliyetleri ve yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle mevcut uçuş izinlerinin üzerine ilave frekans/yeni hat uçuş izin başvurularının bu aşamada uygun olarak değerlendirilemeyeceğini bildirmiştir.Bu gelişme sonrası yaptığımız değerlendirme neticesinde, 13 Ocak 2020 tarihinde KAP'ta paylaştığımız 2020 yılı finansal ve operasyonel beklentilerimizde bir değişiklik öngörmemekteyiz.

·

SAYAS

Hakim ortaklardan Evren Güldoğan'ın ortaklıkta sahip olduğu payların bir kısmının Ercan Güldoğan tarafından devralınması sürecinin tamamlanmış olduğu ortaklığa bildirilmiş bulunmaktadır. Konuyla ilgili başka bir güncelleme yapılmayacaktır.

·

SRVGY

Şirketin dolaylı iştiraki Oswe Real Estate GMBH' nin sahip olduğu taşınmazların satışı hakkında KAP'ta yer alan açıklama.

PAY ALIM SATIM HABERLERİ

·

GSRAY

GALATASARAY SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 15.01.2020 tarihinde Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. (GSRAY) payları ile ilgili olarak 2,20 - 2,22 TL fiyat aralığından 4.000.000 adet (%0.74) satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. sermayesindeki payları 15.01.2020 tarihi itibariyle %65,35 değerine ulaşmıştır

·

MEMSA

Halil TOKTAŞ 15/01/2020 tarihinde MEMSA A.Ş. payları ile ilgili olarak 0,36 TL fiyat aralığından 10000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte MEMSA A.Ş. sermayesindeki payları 15/01/2020 tarihi itibariyle % 2,08 sınırını aşmıştır.

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

·

AKSGY

Şirketin 500.000.000,00-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, her biri 1,00-TL nominal değerde paylardan oluşan toplam 430.091.850,00-TL olan çıkarılmış ve ödenmiş sermayesinin 465.091.850,00-TL'ye artırılmasına, Şirketin mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak, nakden, tamamen ve her türlü muvazaadan ari olmak üzere artırılacak toplam sermaye tutarı olan 35.000.000,00-TL'yi temsil edecek payların tamamının halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasasında Borsa İstanbul A.Ş.'nin "Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü" ("TSP Prosedürü") çerçevesinde belirlenecek olan pay satış fiyatı üzerinden toptan satış işlemi yolu ile satılmasına, bu amaçla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") başvurulmasına, Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli izinlerin alınması, bu konudaki tüm işlemlerin ifası ve başvuru işlemlerinin tamamlanması için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde SPK, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Borsa İstanbul A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın ilgili her türlü merci ve kurumlara gerekli başvuruların ve bildirimlerin yapılması ile ilgili olarak Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına, karar verilmiştir

·

SODSN

Şirket Yönetim Kurulu'nun 15 Ocak 2020 tarihli kararında; şirket esas sermayesinin, 6.000.000 Türk Lira'sından; 2.700.152,99 TL'sı sermaye hesabı enflasyon düzeltme farkları hesabından, 4.885,07 TL'sı hisse senedi ihraç primleri hesabından, 6.294.961,94 TL'sı geçmiş yıllar kârlarından olmak üzere toplam 9.000.000,- TL eklenmek suretiyle 15.000.000 Türk Lira'sına çıkarılmasına,Artılan 9.000.000 Türk Lirasına tekabül eden 900.000.000 adet hissenin mevcut ortaklara bedelsiz olarak dağıtılmasına, sözleşme değişikliği ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili Bakanlıktan gerekli izinlerin alınmasına,Alınacak izinleri müteakip Genel Kurulun toplantıya davet edilerek "A" ve "B" grubu ortakların ayrı ayrı tasvibine sunulmasına karar verilmiştir.

Kaynak: A1 Capital
Hibya Haber Ajansı